Loading...

Wiisiniwin gaye aandojige-miichimikewin

Maagizhaa awe Anishinaabe baakwezhigan dago Klik apandaman, teawaabo agwajiing gaa-oondeg, maagizhaa ima onji-aandojigeyan wiisiniiw-ogamigoong, ogowe gaa-anookiiwaad oma wiinge ogichi’inendaanaawaa weweni ji-giizhideboonikwaa oma minik gebi’ayaayan.

Gizhebaa-wiisiniwin, naaw’kwewiisiniwin, gaye daso giizhig gii-onaagoshig nisin dino gaa-giizhidegin beshig onaagan giga-ashamigo. Daso giizhig ima ayaayeg niigaan waanendamoog aandodamoog wegonen waamiijiyeg.

Giji-mino-gizhebaa-miijim daso gizhebaa giga’ashamigoom. Gii-maawidoobinaaniwang maagizhaa gaye giibi-wiijiiwdiyeg, miijimesan, naboob gaye nabooniganan, anishinaabe bakwezhigan gaadagoonigaadeg miijimikanesan gaye bakwezhigan bizhiki-wiiyaas nabooniganan gaye coffee gaye shiiwaaboon giga-ashamigoom, giga-mina’igoom.

Gii-onaakoshi-wiisininaaniwang igi maawaaj gaa-nitaaw’zekwewaad giji-inendamoog ji-giizhideboonikwaa maawaaj gaa-minwewagag bizhiki-wiiyaasan, maagizhaa gaye baaka’aakwaanag. Daswaa wiisininaaniwang onowe dadagoonigaadewan: shezhaaw’bakwezhigan, bakwezhiganes’kaanag, maagizhaa gaye shezhaaw’wemtigoozhii bakwezhigan, aniibiishi-miijimens’kaanan maagizha gaye naboobiikaanan wiidagomiijiyan iwe niigaan gaa-gii’aandodaman (bizhiki-wiiyaas gaa-abwekaaniwang, bizhiki-wiiyaas gaa-biindaabika’igaadeg, kookooshi-wiiyaasesan gaabakweshigaadegin, gaye kookooshi-opigayensag, dago gegoon wiiyaasan), ima dadagoonigaadewan opiniin gaye iwe aniibiishi-miijimenskaan. Ini gaa-giizizamaangin shiiwi-ishkwesijiganaanesan giga-minopodaanawaa gaye igi biitoosijiganag gaa’giizizoongwaa, chiizh’shiiw-bakwezhiganikan, maagizhaa gaye bishiimin’bakwezhiganikan dago gaadakaag ogiji ima ji’ateg.