Loading...

Gabeshiiw gaye Nibew’igamigoon

Bi’ayaan oma Mahkwa gwaashkwebijige-ogamigoong gaye gaa-izhi-maawidoobinaaniwang, amiidash ge’izhigikendaman gegiin wegonen wenjibigiiwewaad miina nibiwaa’ awiyag gaa-giibiizhaawaad aazha odaanaang. Onowe bakesijiganesan weweni apiiji-gizhidewan gaye takisijigaadewan, jigii-minomaji’oyan.

Bizaan odaapinaan bezhig nibe’ogamigoons magizhaa gaye niiwin minik gaa-wii-wiijidaamidiwaad nibe’ogamig, maagizhaa gaye gaa-nisoo-nibe’ogamigoonsiwag waakaa’iganes. Tesijiganaakokadewan ima nake ishkwaandeming gakina gabeshiiw’ogamigoon, weweni ji-minaawkodabinaaniwang gaye ji-inaabiyan wedi giji-saaga’iganiing.

Maawaach gaa-minwegakin nibe-waabooyaanan aabadanoon
Daso-giizhig bekijigigaadewan nibe’ogamigoon, gakina gegoon
Ozhibii’ige adoopowinaak gaye desabiwinan gaye adoopowinaakoon
Miijjim’ takisijiganan
Gakina gegoon ima ate giziibiigii’ogamigoong gaye miizii’onaaganan
Coffee, tea gaye nibi gaawiin mamayech ji-diba’igaadegin

Gakina gegoon imaa dagoonigaade bizaan jiyaabajidooyan, dago: gaagizhoobiteg giziisabazoo-onaagan, miikanesan wiibabaamoseyan, waakaa’iganesing bagona gaa-gii-izhi-daagwen onii’igwe’inini, Mahkwa Den, ga-izhi-ajinaate-ogamigoonskaateg, ogimaaw’ozhibii’ige-ogamigoong, gaye wiisinii’ogamingoong.

Jimaan gaye maajiishkaajigan indayaamin gaye gaa-bimaa’oozhiwewaad ayaawag (May – October)