Loading...

Awaashime gaawiinoon eta gaa-izhi maawidoobinaaniwang

Lac Seul First Nation odibendaanaawaa gaye odanokiitaanawaa iweni.

Iwe maawidoobiiw’ogamig (gwaashkwebijige-ogamig) shaawanoong nake imaa Lac Seul sagaa’iganing ayaamagan, naanimidana dasodiba’iganes apiichaa minik Sioux Lookout onjibizoyan.

Aazha nisimidana-shingoodwaaso dasobiboonagaa iwe weweni ebi-bimiwijigaadeg gwaahkebijige-ogamig jigiibi maawajishiweyaban gaye jigiibi-anweshinoyaban.

Iwe gwaashkwebijige-ogamig e’ayaamagag wedi waasa bagona-akiing, wiinge mino’naagwan, igiwe gaa’anookiiwaad ima wiinge wawiigenziwag e-mino-zekwewaad gaye onizhishinoon nibe’ogamigoon.

Biizhaan, bi-wiidoopamishinaam oma mitigo’wiisiniiwigamigoong gaye wiinge ji-mino-jigeyan. Aanweshinin dash gii-onaakoshig,bakobiin ima gaagizhoobiteg giziisabazoo-onaaganing, gaye ima baagwaanegamigoong, gaye bi-namadabin gaa-izhi-ajinaate-ogamigoonskaateg, weweni jigii-minwedaman ima bagona ebi’ayayan.

Iwe gwaashkwebijige’ogamig bizaan daa-maamadoobiwag nishwaasomidana minik awiyag (May-Oct), gaye bezhigwaa minik apii gaawiimaawaji’idiwaad nisimidana eta (Dec – April).

Wiinge wawiingeziwag Mahkwa Lodge anokiig bizaan egashkodood omaa bagona akiing ji-mino-seg gakina gegoon gaa-izhibagoosendaman.

Mahkwa gaa-izhi-maawidoobinaaniwang

Imaa Mahkwa Den niimidana minik awiyag daa-debishkinewag gaa-wiimaawidoobiwaad.

Imaa mitigo’waakaa’iganesig ge-izhi-maawidoobi’idinaanniwang onowe dagonigaadewan:

Coffee gaye shiiwaaboon daswaa gaa-maawdobinaaniwang, gawiin memwech diba’igaadegin
Gaye jiyaabajidoyeg gaa-izhi-ajinaate-ogamigoonskaateg gaye ima baagwaanegamigoong giiwii-gibi-jiinaaniwaang gaye maanoo ji-maawidoobinaaniwang gii-agaasiinoyeg
Agwaajiing boodawaanan
Maamaakaadaabiko’sakaabii’iganeyaabiin gaawiin memwech ji-diba’igaadegin
Ogimaaw’ozhibii’ige-ogamigoong ate maamaakaadaabikoon gaye gaa-naasaabi’bii’igemagag
Giigidoowinan gaye ge’izhi’megwaashkawind awiya
Giji- 58” mazinaatesijigan dago Netflix mazinaatesijigewin, gakina gegoonan gaadagonigaadegin ji-mino taagwaagin.
Gakina aabajitaaganan weweni ji- mazinaaatesijigeyan
Naasaabibii’igan-naabik
Mazina’iigin gaye mazinibii’iganaatigoog
Aandojige’miijiman gaye bakaan dino-gaa’inanjiged awiya ini-zekwaaniwan bizaan

Lac Seul First Nation

______
July 21st 2024, Sunday
°
   ___
 • TEMPERATURE
  ° | °
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • TUE 23
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • WED 24
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • THU 25
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • FRI 26
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • SAT 27
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • SUN 28
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
Powered by Dark Sky